เงิuชดเชย งวด 1-4 สรุ ปให้ที่นี่-

ข่าว

ความคืบหน้า “ประกันรายได้ข้าว” หรือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำหนดวันจ่ายเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้ข้าว งวดที่ 1ในวันที่ 9 พ.ย. 2564 ส่วนงวดที่ 2 งวดที่ 3 และ งวดที่ 4 จ่ายเงินวันที่ 10 พ.ย. 2564

เพื่อความชัดเจนฐานเศรษฐกิจจึงขอสรุป ราคาชดเชยประกันรายได้ข้าว หรือ เงินส่วนต่างราคาข้าว 5 ชนิดได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ  ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอ มปทุมธานี  ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเ ปลือกเหนียว ที่เกษตรกรจะได้รับมาให้เข้าใจกันแบบง่ายๆ

เงินส่วนต่าง ราค ชดเชย ประกั นรายได้ข้าวงวดที่1-4

งวดที่ 1

 • ข้าวเปลือก หอมมะลิ ราคาชดเชยตั นละ 4,135.77 บาท
 • ข้าวเปลือกหอ มมะลินอกพื้นที่ ราคาชดเชยตันละ 3,595.25 บาท
 • ข้าวเปลือก หอมปทุมธานี ราคาชดเชยตันละ 1,052.13 บาท
 • ข้าวเปลือก เจ้า ราคาช ดเชยตันละ 1,934.62 บาท
 • ข้าวเปลือกเ หนียว ราคาช ดเชยตันละ 4,337.47 บาท

งวดที่ 2 

 • ข้าวเปลือก หอมมะลิ ราคาชดเ ชยตันละ 4,130.44 บาท
 • ข้าวเปลือก หอมมะลินอ กพื้นที่ ราคาชดเชยตันละ 3,719.16 บาท
 • ข้าวเปลือ กหอมปทุมธานี ราคาชดเชย ตันละ 1,019.07 บาท
 • ข้าวเป ลือกเจ้า ราคาชด เชยตันละ 1,918.69 บาท
 • ข้าวเปลือก เหนียว ราคาช ดเชยตันละ 4,348.79 บาท

งวดที่ 3

 • ข้าวเปลือก หอมมะลิ ราคาช ดเชยตันละ 4,136.46 บาท
 • ข้าวเปลือก หอมมะลิน อกพื้นที่ ราคาชดเชยตันละ 3,719.16 บาท
 • ข้าวเปลือก หอมปทุมธานี ราคาช ดเชยตันละ 1,044.44 บาท
 • ข้าวเปลือก เจ้า ราคาช ดเชยตันละ 1,969.31 บาท
 • ข้าวเปลือก เหนียว ราคาชดเ ชยตันละ 4,394.98 บาท

งวดที่ 4 

 • ข้าวเปลือก หอมมะลิ ราคาชดเ ชยตันละ 4,213.47 บาท
 • ข้าวเป ลือกหอมม ะลินอกพื้นที่ ราคาชดเชยตันละ 3,719.16 บาท
 • ข้าวเปลือ กหอมปทุมธานี ราคา ชดเชยตันละ 1,123.76 บาท
 • ข้าวเปลื อกเจ้า ราคาชด เชยตันละ 2,089.91 บาท
 • ข้าวเปลือก เหนียว ราคาชด เชยตันละ 4,466.59 บาท

เกษตรกรสามารถตรวจ สอบผลการโอนเงินได้ ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก .ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อค วามแจ้งเตือนเงินเข้ าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าส มัครใช้บริการ BAAC Connect  หรือสามารถ เช็คเงินเกษตรกร ผ่านเว็บไซต์