เช็ กตัวเอง โ ร คทิ้งของไม่ลง ภั ยใกล้ตัว จะทิ้งอะไรก็เสียดาย

ข่าว รักสุขภาพ

เช็กตัวเอง โ ร คทิ้งของไม่ลง ภัยใกล้ตัว จะทิ้งอะไรก็เสียดาย

เช็กสุขภาพดู ตั ดใจทิ้งของไม่ได้ ร ะวั งเข้าข่ายเป็น โ ร คทิ้งของไม่ลง ที่กล่าวมานั้นเรียกง่ายๆว่า โ ร คเก็บสะสมของ หรือ Hoarding disorder ซึ่งเป็นโ ร คทางจิตเวช คนเป็นกันเยอะมากครับ บางบ้านนั้นน่าเสียดาย ซื้อบ้านดีๆ อยู่ แต่ทำบ้านเน่าเต็มไปด้วย “ขยะ” ที่ตัวเองเรียกว่า “ของสะสม”

รูปภาพประกอบ

บางคนก็ขยันไปเดินซื้อขยะของเก่ามือสองเข้าบ้านทุกสัปดาห์ ทั้งที่ยังบอกตัวเองไม่ได้ว่าซื้อมาทำไม เพียงแต่บอกว่ามันราคาถูก มันหาย าก มันอย า กได้มานานแล้ว จนบ้านกลายเป็นโกดังเก็บของไปทุกตรางนิ้ว ไม่เว้นแม้แต่ข้างที่นอนของตัวเอง

Hoarding disorder หรือโ ร คสะสมของนั้น ไม่จำกัดเพียงวัตถุ สัตว์เสี้ยงก็นับรวมเช่นกัน Cat hoarding บางบ้านเลี้ยงแมวเอาไว้เป็นสิบตัวจนเหม็นฉี่แมวไปทั้งบ้าน Dog hoarding ก็ເลวร้ า ยไม่ต่างกัน หมานับสิบตัวเต็มบ้านเสียงเห่าและกลิ่นขับถ่ายรบกวนเพื่อนบ้าน

รูปภาพประกอบ

โรคนี้เกี่ยวข้องกับสภาพจิตของคนนั้นๆ ด้วยครับ ซึ่งเป็นเกณฑ์วินิจฉัยโรคทางจิตเวช บางคนนั้นคุ้มดีคุ้มร้ า ย บางครั้งดีก็ดีมาก เวลาวีนแตกก็ทำตัวร้ า ยจนคนวิ่งหนีแม้แต่คนใกล้ตัว พบได้ประมาณ 2-5% ในคนทั่วไป

มักพบในคนโสดหรือครอบครัวแตกแล้วอยู่ตัวคนเดียวมากกว่าคนมีชีวิตคู่ เริ่มมีอาการตั้งแต่วัยรุ่น และเป็นหนักมากขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ทำให้ประสิทธิภาพการ ตั ดสินใจและการใช้เหตุผลที่ดีลดลง แต่สวนทางกับสิ่งของหรือสัตว์เลี้ยงที่สะสมเพิ่มจำนวนมากขึ้น จนรบกวนชีวิตประจำวัน

และสุดท้ายผู้ป่ ว ยส่วนหนึ่งมักพบว่ามีความผิดปกติทางสมอง จากด้วยเพราะอายุที่มากขึ้น หรือมีอาการโ ร คสมองเสื่оม หรือสมองบางส่วนทำงานลดลง ส่งผลต่อการคิดและการ ตั ดสินใจ ผู้ป่ ว ยส่วนมากมักจะมีความคิดว่าการกระทำของตัวเองนั้นถูกต้อง แต่คนอื่นนั้นผิดไปหมดทุกเ รื่ อ ง

ขอบคุณ herbtrick