ผລตຣวจยืuยัuทับเบิกติดโควิด คลัสเตอร์งาuศพ 150 ຣาย

ข่าว

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าจากก รณีพบหญิงสาววัย 27 ปีซึ่งภายหลัง พบว่ าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 เดิ นทางจา กกรุงเทพฯมาร่วมงานศ พญาติในพื้นที่หมู่ที่ 14 บ้านภูทับเบิก ต.วังบาล อ.ห ล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ และพบว่า มีการแ พร่เชื้อให้กับบุค  คลอื่นอีก หลายรา ย ทีม ควบคุมโรคอำเภอหล่มสัก จึงได้ลงพื้นที่ทำการสอบสวนโรคและตรวจเชิงรุ กด้วยวิธี ATK ในกลุ่ม ผู้ สัมผัสเสี่ยงสูงแล ะเสี่ ยงต่ำในระหว่างวันที่ 12 ถึง 15 ต.ค.2564 ที่ผ่าน มา จำนวน 605 ราย ในเบื้องต้นพบผลบวก 165 ราย จึงได้ให้ทำ กา รแยกกักตัว พร้อ ม กันนี้ได้ทำการ ตรวจซ้ำ เพื่อยืนยันผลด้วยวิ ธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ต่อมาเวลา 06.00 น.วันที่ วันที่ 16ต.ค. 2564 เพจสำนักงานสา ธารณสุขอำเภอ หล่มสั กได้แจ้งว่าโรงพ ยาบาลเพชรบูรณ์ได้แจ้งผลการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ของผู้พบเชื้อเบื้องต้น 165 รายพบว่าผลเป็น บวกพบเชื้อ 150 ราย  ไม่พบเชื้อ 6 ราย แ ละรอตรวจซ้ำ อีก 8 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่จ ะได้นำตัวผู้ที่พบเชื้อทั้ง 150 รายเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป ส่วนผู้ที่ไม่พบ เชื้อยังต้องทำการ กักตัวตาม มาตรการกา รควบคุ มโรคต่อไปอีก 14 วัน

ทั้งนี้ในวันจันทร์ที่ 18 ต.ค.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ไ ด้ประสานไปยังศูนย์ควบคุม โรค ที่ 2 จังหวัดพิษณุโล  เพื่อนำเจ้าหน้าที่แ ละอุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 มาตรวจแบ บปูพรมให้ กับประช าชนในพื้นที่หมู่ที่ 14และ16  บ้านภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่าทั้ง หมด พร้อมกันนี้ได้มีประกาศของจังหวัดในการปิดหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้านเป็นระยะเ ลา 14 วันตั้งแต่วันที่ 18 ถึ ง 31 ต.ค.2564

ที่มา ข่าว สยามนิวส์ จังหวัด เพชรบูรณ์