ปsะชาชuนับพัu เบียดแย่งฉีดวัคซีu ซิโuฟาร์ม

ข่าว

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ในโลกโซเชี ยลได้มี การเผยแพร่คลิปวีดิโอ โดยภาพ  ภายในคลิปวีดิโอแสดง ให้เ ห็นลักษณะมีประชาชน จำนวนมากแออั ดยัดเหยียด เพื่อรอเข้ารับบริการฉี ดวัคซีนป้ องกันโควิด-1 9 ขอ งโรงพยาบาลปางศิลาทอง มีก ารเกิดเหตุวุ่นวายทั้ งโรงพยาบาล

ทำให้เกิดการด่าทอกัน ขึ้นผู้สื่ อข่าวจึงเดินทางไป ตรวจสอบที่เกิดเห ตุพบว่า มีประชาชนจำนวนม ากที่ ข้ารับการบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ของโรงพยาบาลปางศิ ลาทอง จัง หวั ดกำแพงเพชร

สอบถามนางสำรวย  แพ งศรีรักษา อายุ 60 ปี ชาวบ้านวัง  ตะเคีย น ตำบลอ่างทอง อำเภอเ มือง จังห วัดกำแพงเพชร เปิดเ ผยว่า ตนเองทราบข่า วจากผู้ใหญ่บ้าน ว่าจะมีการให้บริการฉีดวัคซี  นซิโนฟาร์มที่โ รงพยาบา ลปางศิลาทองในวั นนี้จำนวน 4 00 โดส

ตนและเพื่อนบ้านในล ะแวกใกล้เคียงจึงได้เ ดินทางมา เพื่อรับบัตร คิวตั้งแต่ 7 โมงเช้า แต่ ปรากฏว่าเมื่อมาถึงโรงพยาบ าลพบว่ามีประชาชนมารอรับบัตรคิวเป็นจำนวนมากทราบว่าบางคน มาตั้งแต่เวลาประ มาณตี 3

เมื่อถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่แจก บั ตรคิวตนจึงไม่สามารถเ าถึงบัตรคิว ได้เนื่องจากเกิดความชุล มุน วุ่นวายมีการแ ออั ดยัดเหยียดกั นเข้าไปเพื่อต้องการแย่งรับบัตรคิว ซึ่งในภายหลังเจ้าห น้าที่ แจ้งว่าแจกบัตรคิว ครบ 4 00 คิวแล้วใ ห้ประชาชน เดิ นทา งกลับบ้านได้

แต่หากมีวัคซีนเหลือหลั ง จากการสรุปยอดในเว ลาบ่ าย 2 โมงจึงจะเรียกประชาช นที่ตกค้างอยู่มาเ ข้ารับการ ฉีดวัค ซีน ทำให้ต้นและ เพื่อนบ้านยังค งนั่งรออยู่ที่ภายในบริเว ณจุด ให้บริก ารฉีดวัคซีนเพื่ อหวังว่าหา ดสรุปยอดแล้วยังคงมี วัคซีนพอเหลือถึงตนเอง

ขณะที่นางสาวชบา ไชยเ ชษฐ์ นักวิชากา สาธ ารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลปางศิลา ทอง เปิดเผยว่า เจ้า หน้าได้ป ระช าสัมพันธ์ออกไ ปเฉพา ะกลุ่มที่ขึ้นทะเบีย ไว้ โดยให้ผู้นำ ชุมชนไปสำรวจแล ะมีก ารส่งรายชื่ อมาขึ้นทะเบียนไว้

แต่ประชาชนได้รับทราบข่าว ที่มีความคาดเคลื่อนว่าสามารถเดินทางวอล์คอินเข้า มารับบัตรคิวเพื่อฉีดวัคซีนได้เลย จึง พากันมารอรับบัตรคิวตั้ง แต่ช่วงเช้ามืด ซึ่งมีประชาชนเดินทางมารอนับ พันคน โดยมีการแจกบั ตรคิวในเวลา 7 โมงเช้า

โดยภาพที่ออกไปคือปร ะชาชน มาออทั่วบริเวณ และแย่งบัตร คิวจา กมือของเจ้านาทีที่ยืนแจ ก อยู่บริเวณริมหน้าต่าง ซึ่งก็เกิดความวุ่นวายขึ้นจริง แต่เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่ านั้น

จากนั้นก็สามารถดำเนิ นกา รตามขั้นตอน ได้ตามปกติ แ ละได้มีการแจ้งกับปร ะชาชนว่าสา มารถรอสรุปวั นนี้ตอนบ่ายว่าจะมีเหลือเท่าไหร่ หากมีเหลือประชาชนที่รออยู่สามารถเ ข้ารับการฉีดวัคซีนได้ จึงทำ ให้ยังคงมีประชาชน บางส่วนรออยู่ในบริเวณโรงพยาบาล

อย่างไรก็ตาม ประชาช นยื้อแย่งฉีดวัคซีนซิ โนฟาร์ม เหตุจากเข้าใจผิ ดว่าวอล์คอินได้ อ ย่ าลื มทำตามมาตรกา รป้องกันด้วยนะคะ